Veel gestelde vragen

Heeft u nog suggesties waarmee wij het nut van deze site kunnen optimaliseren, dan staan wij open voor uw ideeën.
Mocht u ook iets missen, meld dat ons via het secretariaat, of stel de vraag rechtstreeks via het contactfomulier op deze site

Onze predikant(e) is ziek. Bij wie moet ik dat melden?

Op deze site vindt u onder het kopje Ziekmelding een digitaal invulformulier. Vult u dit volledig in en druk op verzenden. De informatie wordt verzonden naar Aegon en naar IM-VEG van de Bond van V.E.G.. Aegon neemt hierna contact met u op voor een intake.

Bij Aegon is Dhr. Vincent van Diemen de casemanager voor predikanten van de Bond van V.E.G.. Vincent van Diemen is bereikbaar op telefoonnummer 070 344 7863, van maandag tot vrijdag, van 8:30 tot 17:30 uur. Wanneer hij niet bereikbaar is, wordt zijn telefoon doorgeschakeld naar collega´s.

Indien het zich laat aanzien dat de arbeidsongeschiktheid van uw predikant(e) langer dan zes maanden gaat duren, is het aan te raden om de St. RP daarover te informeren.

In alle gevallen kunt u ook via mail contact opnemen met de secretaris van de St. RP: secretaris@srp-veg.nl.

Onze gemeentelijk werker is ziek. Bij wie moet ik dat melden?

Voor de gemeentelijk werker heeft uw gemeente zelf een ziektewetverzekering afgesloten, en een contract met een Arbo-dienst.
Een ziektemelding van uw gemeentelijk werker moet bij de Arbo-dienst plaatsvinden.

Waar vind ik de rechten en plichten die een gemeente heeft tegenover een predikant(e) en/of de gemeentelijk werker?

Dit is voor predikanten en gemeentelijk werkers vastgelegd in hoofdstuk XI van het Vademecum van de Bond, te vinden via deze link

Hoe hoog is de spreekbeurtvergoeding? Zijn reiskosten verplicht?

De hoogte van de spreekbeurtvergoeding kunt u vinden in de meest recente Uitvoeringsbepalingen op onze site. We volgen bij de vaststelling van de vergoeding de richtlijn van de PKN. Daar stelt men: het voorbereiden en houden van een nieuwe preek vraagt 12 uur. Het voorbereiden van een eerder gemaakte preek vergt 4 uur werk.

Bij een spreekbeurt in een andere gemeente gaat men ervan uit dat een eerder gemaakte preek wordt meegenomen. Dat betekent dus een vergoeding van 4 uur werk.

De vergoeding is de laatste jaren met sprongen omhoog gegaan, met als doel de vergoeding op een redelijk peil te brengen.
Te verwachten is dat verdere verhogingen gedoseerd plaats zullen vinden.

Ook voor de hoogte van de reiskosten verwijzen we naar de meest recente Uitvoeringsbepalingen op onze site. U wordt dringend verzocht u te houden aan de overeengekomen hoogte van de spreekbeurtvergoeding en de hoogte van de reiskostenvergoeding.

Waar vind ik de salaristabel die in de Bond van V.E.G. wordt gehanteerd?

De tabel vindt u op deze site onder het kopje “Uitvoeringsbepalingen”.
De salaristabel wordt vastgesteld volgens de tabel van de PKN, minus 8 %.

Aangezien iedere situatie specifiek is, is het raadzaam voor de juiste berekening contact op te nemen met dhr. B. van Petersen.
Zijn contactgegevens vindt u onder het kopje 'Samenstelling bestuur' op deze website.

Zijn we verplicht ons aan de salaristabel van de Bond van V.E.G. te houden?

Het is een dringend advies, want zo hebben we het met elkaar afgesproken.

Wij willen een gemeentelijk werker gaan benoemen. Waar moeten we aan denken?

Een gemeentelijk werker moet zijn erkend door het Comité. Een erkenning is bij de secretaris van het Comité aan te vragen.

Een gemeentelijk werker is in loondienst van de gemeente.
Dat betekent dat u officieel werkgever bent en te maken krijgt met een loon/salarisadministratie, inhouding en afdracht loonheffingen (LB+PVV), loonstrookjes, verzuimverzekering, contract met een Arbo-dienst en alle andere daarbij behorende verplichtingen als goed werkgever.

Wij willen een predikant(e) aanstellen. Waar moeten we aan denken?

Een predikant(e) is NIET in loondienst van de gemeente, maar is voor de belastingen een pseudowerknemer.
Het salaris, de spreekbeurtvergoeding en de bovenwettelijke km vergoeding dient de predikant zelf bij de belasting aan te geven.

Hoe geven we een predikant(e)/gemeentelijk werker op bij het pensioenfonds?

Via degene die onze contactpersoon is bij het PfZW (Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn).
De InterMediair vanuit de Bond van V.E.G. (kortweg de IM-VEG) is dhr. B. van Petersen, bvpetersen@bondveg.nl

Is het verplicht om onze predikant(e)/gemeentelijk werker bij het pensioenfonds op te geven?

Ja, via de IM-VEG, overeenkomstig de binnen de Bond VEG gemaakte afspraak.

Wat doet de IM-VEG nog meer voor u?

De IM-VEG kan helpen bij vragen over het pensioen van predikant(e)/gemeentelijk werker.

De stichting RP toont in haar salaristabel salarissen voor Middelgrote, Grote en Kleine gemeenten. Welke is voor onze gemeente van toepassing?

Wij gaan uit van alleen belijdende leden, zoals men dat bij de PKN ook doet.
We hanteren de volgende richtlijn:
  • Kleine gemeente: 0-250 leden
  • Middelgrote gemeente: 250 – 350 leden
  • Grote gemeente: 350 en meer leden
Zijn er veel doop- en gastleden, of is het aantal “mee-levende” leden en vrienden een groot aantal, dan kunt u ook de salarisschaal voor een grotere gemeente hanteren.
De keuze is aan uw kerkenraad, eventueel in overweging met de werkdruk van uw voorganger en een daarbij passende beloning.